Endospheres Therapy

 

Endospheres Body  40min                             
1 Sessions                          £80
6 Sessions                          £430                      
12 Sessions                        £800

Endospheres Body  60min                                   
1 Sessions                          £110
6 Sessions                          £590
12 Sessions                        £1100                       

Endospheres Body  80min 
1 Sessions                          £140                       
6 Sessions                          £740
12 Sessions                        £1400

                                   

Endospheres Face

Endospheres Face 40 min  

1 Session £65.00

6 Sessions £350.00

12 Sessions £650.00

Endospheres Face

with Mask 60 min

1 session £85.00

6 sessions £460.00

12 Sessions £880.00